ብብዙሕ ቋንቋታት ዚቐርብ ኣገልግሎት ዓማዊል

ዓማዊልና ግቡእ ኣገልግሎት ከም ዚረኽቡ ኢና ንኣምን። ኵሉ ሰብ ኪስማዕን ኪርዳእን ከም ዘለዎ ድማ ንኣምን። እዚ እቲ ቀዳማይ መትከልና እዩ። 5 መዓልቲ ኽፉት ኣገልግሎት ዓማዊል ኣሎና። ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ኽሳዕ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ን 5 መዓልቲ ኽፉት ኣገልግሎት ዓማዊል ኣሎና። ሰኑይ ክሳዕ ቀዳም። ርእይቶኻ ንኣገልግሎት ዓማዊልና ንኸነመሓይሾ ይሕግዘና እዩ። ንሕቶታትካ ኣርዚንና ኢና ንርእዮ!

ርጉእ ኤለክትሪክ ውዕላት

ዋጋ ኤለክትሪክና ርጉእን ንዅሉ ዚበቅዕን እዩ። ብመሰረት እቲ እተመባጻዕናዮ ዋጋ ኢና እነቕርብ።

ከም ብሓድሽ ዚሕደስ ጸዓት!

ቀይሕ ባሕሪ ብከላ ንምጥፋእ ዓብዪ ተገዳስነት ኣለዎ። ንኣከባብያውን ተፈጥሮን ዚቃለሱ ደቂ ዓድን ሃገራውያን ማሕበራት ክንድግፍ መደብ ኣሎና። ከም ዓቢ ኽፋል እቲ ተበግሶና መጠን 100% ከም ብሓድሽ ዚሕደስ ጸዓት ንምብጻሕ ኢና እንዓዪ።

ሕዙእ መሰል ዋንነት © ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ።