ሜላታት ክትገብሮም ትኽእል ሃልኪ ጸዓት ንኽትቅንስ፥

ሃልኪ ኤሌክትሪክ ብኸመይ ከም እትቝጥብ ዚሕግዘካ ብሉጽ ምኽሪ


ኣብዚ ዘለናዮ ወቕቲ ዋጋ ኤሌክትሪክ ሰማይ ተሰቒሉ ከም ዘሎ ኩላትና ኣይንስሕቶን ንኸውን። ይኹን ደኣምበር፤ ሃልኪ አሌክትሪክ ንምንካይ ክትገብሮ ትኽእል ብርክት ዝበሉ ሜላታት ውን ኣይሰኣኑን እዮም። ምኽኛትት ዋጋ ኤለክትሪክ ምውሳኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ድማ ምስ ምፍራይ ኤለክትሪክን ምስ ሒደት ዝናምን፣ ከምኡውን ምስ ናብ ወጻኢ ሃገር ዚስደድ ኤለክትሪክ ብዚተሓሓዝ ልዑል መጠን ኤሌክትሪክ ይኸውን። ኖርወይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና እዋን ናይ ከባቢ 15 ቴራ ዋት(ጸዓት)ዝይዳ ካብቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱን ዝወጽእን፣ ናብ ደገ ትሰድድ። 15 ቴራ ጸዓት ማለት ናይ ከባቢ 80 000 ሽሕ ቤታት ኣብ ዓመት ዘህልዅኦ ማለት እዩ። 

ሓሙሽተ ነጥብታት ብኸመይ ሃልኪ ጸዓት ትቕንስ፧

 

#ምኽሪ ቅጽሪ 1. ሙቖት ናይ ወሽጢ ገዛኹም ኣብ መንጎ 19° ወይ 22 ° ክኸውን ይግባእ።

ሎሚ ልዑል ዋጋ ኤለክትሪክ ስለ ዘሎ ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብብዝሒ ዝዝውተር፣ ብዙሕ መጠን ኤለክትሪክ ዝወስድ ነገር ብምንካይ ብዙሕ ገንዘብ ከተዋህልል ትኽእል ኢኻ። መሞቒ ቤት ፍርቂ ናይቲ ብጠቕላላ ዝሃልኽ ጸዓት እዩ። እዚ ማለት፤ ምንካይ ናይ ውሽጢ ገዛኹም መሞቂ፣ እቶን ይኹን፣ ሻምብቆ፣ ወይ ናይ መሬት መውዓዪ፣ ነቲ ድምር ሃልኪ ኤሌክትሪክ ብልዑል ቁጽሪ ከኃድሎ እዩ።

ነኣብነት ሓደ (1ምስ ትቕንስ፣ ናይ ከባቢ 5% (5 ሚእታዊት) ካብቲ ድምር ሃልኪ ክትቅንስ ትኽእል።

 

#ምኽሪ ቅጽሪ 2. ግዜ ኣብ መሕጸቢ ነብሲ ብምንካይ

ኣብ መሕጸቢ ነብሲ ግዜ ምውሳድ ነክይዎ። ነዚ ናይ ኤለክትሪክ ወጻኢታትኩም ኸተስተባህልሉ ክትጂምሩ ኢኹም።

ከም ንቡር ሓደ መሕጽቢ ነብሲ(ባኞ) ኣብ ደቒቕ ክሳብ 16 ሊትሮ ማይ ይሰድድ። ንሓደ ሊትሮ 0,035 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት ሰዓት ይኸውን።

ሓንቲ ስድራቤት ምስ ኣርባዕተ ርእሳ፣ ነፍሲ ወከፎም ን 10 ደቒቕ ምስ ዝሕጸቡ፥ ኣብ ደቒቕ 0.035*16 ሊትሮ=0.56 ኪሎ ጸዓት ሰዓት(kWh)። ነፍሲ ወከፎም 10 ደቒቕ = 40*0,56 ኪሎ ጸዓት ሰዓት = 22,4 ኪሎ ጸዓት ሰዓትምስዚ ዘሎ ዋጋ ናይ ዕዳጋ(ኤሌክትሪክ + ናይ ገመድ) 140 ንኪሎ ጸዓት ሰዓት፤ ድምር= 140*22,4 = 31,36 kr። ብፍርቒ ናይቲ ዝጠፍእ ግዜ ብምንካይ፣ ካብ 10 ናብ 5፣ እቲ ዝወጽእ ክፍሊት ናይ ኤሌክትሪ ካብ 31,36 ናብ 15,68 ተፋሪቑ ማለት እዩ።

 

#ምኽሪ ቅጽሪ 3. መሕጸቢ ማሽን ምሉእ ብምሉእ ምልኣያ

ክዳውንቲ ኽትሕጸብ ከለኻ ነታ መሕጸቢ ማሽን ምሉእ ብምሉእ ምልኣያ። ኣብ ዝተሓተ ሙቐት ወይ ኣብ ኢኮ ፕሮግራም(Eco-program) ክትሕጸብ ፈትን። ቍሩብ ግዜ ዝወስድ እኳ እንተዀነ ዝወሓደ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢዩ ግን ዝጥቀም።

 

#ምኽሪ ቅጽሪ 4. መብራህቲ ኣጥፊእካ ናብ ሊድ(LED) ኣምፑል ምጥዋቕ 

ክትወጽእ ከለኻ መብራህቲ ኣጥፍእ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት እቲ ብርሃን ይጽንቀቕ ጠቕላላ ኣጠቓቕማ ጸዓት ከኣ ይንኪ። ኣምፑል ዘለዎ መብራህቲ ትጥቀም እንተደኣ ዄንካ ካብ ናይ ሊድ ኣምፑል ንላዕሊ ዋት ከም እትጥቀም ክትፈልጥ ኣሎካ። ኣምፑል ዝያዳ ዋት ዚጥቀመሉ ምኽንያት ኣምፑል ሙቐት ስለ ዘፍሪ ሊድ ኣምፑል ከኣ ብርሃን ጥራይ ስለ ዘፍሪ እዩ።

 
 

#ምኽሪ ቅጽሪ 5. ርትዓዊ ኤሌክትሪክ ዘቕርብ ትካል ጸዓት ምረጽ

ብዙሓት ኩባንያታት ወርሓዊ ልዑል እቶት ካብ ውዕላት ኤለክትሪክ ይእትዋ። ብመጀመርያ ርትዓዊ ናይ ኤለክትሪክ ውዕል ከም ዘሎካ ኣረጋግጽ። ኣብ ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ ውዕል «ኢንተርነት» ምስ እትመርጽ ወርሓዊ ክልተ ሳንቲም(2) ንሓደ ኪሎ ጸዓት ሰዓት ካብቲ ዘሎ ዕዳጋ ወሲኽና ጥራሕ ኢና ነቕርበልካ። ካልእ ወሰኽ 29 ጥራሕ እዩ። ንሱ ኸኣ ኣብ መስርሕ ዝወፍር እዩ። እዚ ኹሉ ናይ መንግስቲ ቐረጽ ዘጠቓለለ እዩ። ካልእ ተወሳኺ የብሉን። ገደብ ውን ይብሉን።4