ስፖት(SPOT) ንትካላት

ስፖት ዕዳጋ ከምዘሎ ኮይኑ። እዚ ዓይነት ውዕል ኤለክትሪክ ነቶም ከም ዕዳጋ ዘሎ ዋጋታት ክረኽቡ ዝደልዩ እዩ። ብልጽነቱ ድማ ኣብ ግዜ ክረምቲ ኣዝዩ ሕሱር ይኸውን።

  • ቀይሕ ባሕሪ ንስፖት ካብ ሰለስተ ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት (kWh) ወሲኹ ይሸይጥ።
  • ኤልሰርቲፊካት(el-sertifikat) 0.39 øre/kWh 
  • MVA: 25%
  • ናይ መስርሕ 39 kr ን ወርሒ።
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ገደብ የብሉን(Ingen binding)።

ቀዋሚ(FASPRIS) ንትካላት

ቀዋሚ ዋጋ ወርሓዊ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎ። ብልጫታቱ ድማ ኣብ ጊዜ ሓጋይ ዕዳጋ ክድይብ ከሎ ይሓስር።

  • ተወኮሱና፥ 63 811 600