ጸዓት ብቀሊል መንገዲ፦

 ዕላማ ናይ ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ ንዓማዊል ዝሓሰረ ዋጋ ጸዓትን፣ኮምኡውን ንዓማዊል ብዝርደኦም ቋንቋ ኣገልግሎት ምቅራብ እዩ። ትካል ቀይሕ ባሕሪ ንውልቀ ሰባትን፣ ኮምኡ ውን ንትካላት ኣገልግሎት ይህብ። ንዝነኣሰን ዝዓበየን ተጠቃሚ ብማዕረ ይሕዝ። ትካልና ዝምሕጸኖ ቃል ድማ ኣየዕብርን።

ዉዕላትና

እቲ ተዓዋቲ መን እዩ፧ ኣብ ትካልና ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ እቲ ዝበለጸ ማራኺ ዝዀነ ዉዕል ዝትዓደገሉ(Innkjøpspris) ኢዩ። እዚ ማለት፥ ከምቲ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋታት። ዓማዊልና ድማ በቲ ዝዓደግናዮ ዋጋ ይረኽቡ። ነቲ እንዕድጎ ዋጋ እተወሰነ መጠን ወይ ሒደት ተወሳኺ ኽፍሊት ጥራይ ኢና እንውስኸሉ። መጠን ናይዚ ተወሳኺ ክፍሊት ድማ ኣቀዲምና ዘርዚርናዮ ኣለና ኣብዚ መጀመሪ ገጻት ናይዚ ዌብሳይት።

ትካል ቀይሕ ባሕሪ ዝሕደስ ጸዓት ይሸይጥ

ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ ብመንገዲ ዓማዊሉ፣ ንማሕበረሰብ ብዅሉ መዳይ ክሕደስ ዝኽእል ዓይነት ጸዓት ኣብምሃብ ይሳተፍ ኢዩ። 100% ናይ ዓማዊል ዕግበት ውሕስነት ንህብ፣ 100% ናይ ምሕዳስ ክእለት ዘለዎ ጸዓት ድማ ንህብ።

«ንዅሉ ተጠቃሚ ሕሱርን ሓምላይን ጸዓት«ተጠቃሚ