ናይ ብሑትነት ኣዋጅ

      ብሕትነት ናይ ብሕትኻ ሓበሬታ ናይ ምውሳን መሰል ኢዩ።  

ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ምስ ሓደ ውልቀ ፡ ሰብ ክተሓሓዝ ዝኽእል ሓበሬታን ገምጋምን ኢዩ። 

ቀይሕ ባሕሪ ንውልቀ፡ሰባትን ንግዳዊ ትካላትን ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ይምርምር እዩ። ከምኡ ዉን ነዚ www.redsea.energy ዚብሃል ዌብሳይትና ክትበጽሖ ኸለኻ ።

ንብሕታዊ ጕዳያት ኣርዚንና ኢና እንርእዮ፣ ብሕታዊ ሓበሬታ እዋናዊ ምእንቲ ኪኸውንን፣ ምስጢር ምእንቲ ኺዕቀብን ድማ ንብሕታዊ ጕዳያት ዚምልከት ሕግታት ክንሕሉ መሰል ናይቲ ተገልጋላይ ኢዩ።
እዚ ናይ ብሕትኻ መግለጺ እዚ እንታይ ብሕታዊ ሓበሬታ ኸም ዚእከብ ብኸመይ ከም ዚእከብ ከምኡውን ብዛዕባኻ ብሕታዊ ሓበሬታ ኺምዝገብ ከሎ እንታይ መሰላት ከም ዘሎካ ሓበሬታ ይህብ ። ኣካያዲ ስራሕ ብቐዳምነት ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ኣብ ምዕያይ ሓላፍነት ኢዩ ዘለዎ ።
 
ኣብ ናይብሕቲ ሓበሬታ እንታይ መስርሕ ኢና እንገብር፧

1.ሓበሬታ ብዛዕብ ዓማዊል

ብሕታዊ ሓበሬታ ምስ ናትና ናይ ኤለክትሪክ ምስዳድ ኣንተደኣ ኣገዳሲ ኮይኑ፣ ቀይሕ ባሕሪ ንዓሚል ኮነ ን ዓሚል ክኸዉን ዝደሊ ኣካል፣ ናይ ዓማዊሉ ምእካብ ሓበሬታ መሰል ኣለዎ።
ካብቶም ብሕታውያን ሓበሬታታት ንእክቦ፥ ስም፣ ዕለተ ልደት፣ ኮንታክተር ኣድራሻ፣ ኢ፡መይል፣ ቴሌፎን። ብተወሳኺ ከኣ እቲ ዓይነት ንብረት ካባና እትዕድጎ፤ ነኣብነት ጸዓት(ኤሌክትሪክ)።
ዕለተ ልደት ኣገዳሲ እዩ ን ስም፣ ኣድራሻ፣ ቁጽሪ ኣድራሻ፣ ወይድማ ስም ናይቲ ኣድራሻ ዝቅየረሉ ሰዓት። ካብ ዕለተ ልደት ተበጊስና ኢና ነዚ ኩሉ ነሐድሶ።

2. ኤለክትሮኒካዊ መራኸብን ፍጻመታትን

ኣብ ግዜ ዋጋታት ነጉድለሉ፣ ኣብቲ ሓበሬታ እነቕርበሉ ብኤለክትሮኒካዊ መራኸቢታት ብሓደ ዓሚል ክጥለብ(abonner/subscribe) ይከኣል እዩ። እዚ ኸኣ ብፍታው ማለት ብኢ-መይል ወይ ብሞባይል መልእኽቲ ትቕበሎ ማለት እዩ። ኤለክትሮኒካዊ ሓበሬታ ንምርካብ ኣድራሻካን ኢ፡መይልካን፣ ቁጽሪ ተሌፎንካን ኣብ ገጽ ናይዚ ዌብሳይት ኽትምዝገቦ ኣሎካ።
ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ነቲ ኤለክትሮኒካዊ ሓበሬታታት ዘሎካ ፍቓድ ከተልግሶ ትኽእል ኢኻ፣ ደብዳበታት ናባኻ ድማ ደው ይብል።
ኣብቲ ፍሉይ ፍጻመታት ዋላኳ ኣቀዲምካ ነዚ ኤሌክትሪካዊ ደብዳቤ ምቅባል ጠሊብካዮ እንተ ኮንካ፣ ብተወሳኺ ፍቃድ ኪት ህበና ክንሓተካ ኢና።

3. ኣጠቓቕማ ናውቲ ትንተና፣ ካፕሱል፡ሓበሬታ(cookies) ከምኡውን ካልእ ቴክኖሎጂ

ኣንታይ እዩ ካፕሱል፡ሓበሬታ(cookies)፧ ፡እዚ ዌብሳይት ኪኽፈት ከሎ ኣብ ኮምፕዩተርካ ዚራገፍን ዚኽዝንን ንእሽቶ ፋይል እዩ ። ኣሃዛዊ ጸብጻብ ንምእካብን ትራፊክ ኣብ ዌብሳይትና ንምዕቃንን ካፕሱል፡ሓበሬታ ንጥቀም ኢና። ቀይሕ ባሕሪ ኣበይ ኮይንካ ነዚ ዌብሳይትና ትሪኦ ኣለካ፡ ኣድራሻኻ(IP-address) ኣይሕዞን እዩ። እቲ ካፕሱል፡ሓበሬታ እንተ ዘየጥፊእካዮ ናብ ዌብሳይትና ክትበጽሖ ከለኻ ኸኣ ዕምሪ ህይወቱ 6 ወርሒ እዩ። እዚ ማለት፣ እቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ብዛዕባ ካፕሱል፡ሓበሬታ፣ ኩሉ ብጠቅላላ ንድምስሶ። ይኹን ደኣምበር፣ ኣቀዲምካ ኣብቲ ናትካ ብሮውዘር(ነኣብነት፥ Chrome)ኣቲካ፣ ን ካፕሱል፡ሓበሬታ ክትቆጻጸሮ ትኽእል ኢካ። ነኣብነት፥ ኣዮኖት ዌብሳይት ካፕሱል፡ሓበሬታ ብዛዕባካ ክእክባ ይኽእላ። ኩሉ ብፍቃድካ እዩ። ብዛዕባ እዚ ከመይ ጌርካ ትገብሮ፣ ጉግል ወይ ካሎት ከም ጉግል ዘኣመሰሉ ናይ ሓበሬታ መርበባት ኣብ ኢንተርነት ደሊኻ ክትረክቦ ትክእል ኢኻ።  እንድሕር ካፕሱል፡ሓበሬታ ካብዚ ናትና ዌብሳይት እንተኣጥፊኢካዮ፣ ምናልባት ገለገለ ገጻት ኣይክሰርሕን ይኽእል እዩ። 
ብጉግል ኣናሊቲክስ(Google Analytics) ጌርና ንዌብ ሳይታትና ስሩዕ ስታቲስቲክስ በጻሕቲ ንእክብ ኢና ። እዚ ማለት፥ ኣይናይ ገጻት ናይዚ ዌብሳይትና ተበጺሑ፣ ካበየናይ ዓዲ፣ ካብ ምንታይ ዓይነት ብሮውዘር(ነኣብነት፥ Chrome ድዩ)፣ ወይ ድማ ካበየናይ ዓይነት ስርዓት ናይ ኮምፒተር(ነኣብነት፥ Android)። ብ ጉጉል ኣናልይቲክስ ገይርና ንትካልና ዝጠቅም ሓበሬታታት ንእክብ።  ዓሚል ኣንተደኣ ኮይንካ። ኣብ ግዜ ናብዚ ዌብሳይት ትበጽሓሉ፣ ኣንተ ደኣ ናብቲ ናትካ ፕሮፋይል ኣቲካ ከለካ ናብ ገጻት ናይዚ ዌብሳይት ተማላሊስካ፣ መን እዩ እቲ ኣትዩ ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ይኹን ደኣምበር፣ ምስቲ ናይዉልቅኻ ኣይነተሓሕዞን ኢና። እዚ ማለት፣ ብሕታዊ ሓበሬታኻ ኣይንሕዞን ኢና። ብሕታዊ ሓበሬታታት ማለት ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ። ኩሉ እቲ ዝሓዝናዮ ሓበሬታታት ድሕሪ 36 ኣዋርሕ ንድምስሶ ኢና። 
እቲ ስሞም ዘይተገልጸ ሓበሬታ ጥራይ ዚእክብ ስታቲስቲክስ ኰነ ኻልእ ተክኖሎጅያዊ መፍትሒታት ነቲ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ገጻትና ብቐጻሊ ንኸነመሓይሾ ይሕግዘና ኣየናይ ገጻት ዝያዳ ኣቓልቦ ኽንገብረሉን ነየናይ ገጽ ከነጥፍኦን ከም ዘሎና ድማ ይነግረና።
 

4. ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ምግላጽ

ነቶም ኤለክትሪክ(ጽዓት) ዚዕድጉ ዓማዊል እተወሰነ ብሕታዊ ሓበሬታ ነቲ ኩባንያ መስመር ኪግለጸሉ እዩ።. ክሳዕ ግንቦት 2018 እዚ ብቐጥታ ናብቲ ዋና መስመር ይስደድ ኔሩ። ካብ ቀዳማይ ርብዒ 2019 ግን እዚ በቲ ኣብ መንጎ ኹሎም ኣቕረብቲ ኤለክትሪክን ወነንቲ መስመርን ዘሎ ኤልሀብ ዝበሃል ሓድሽ ሃገራዊ መዝገብ ተተኪኡ። እዚ ማለት ሓበሬታ ብዛዕባ ዓማዊልና ብ ኤልሀብ ኣቢልና ኢና ንሰዶ። ኤልሀብ ሓደ ማእከላይ ቴክኖሎጂካዊ መንግስታዊ ብዛዕባ ተጠቀምቲ ጸዓት ሓበሬታ መአከቢ እዩ። ሸይጥቲ ጸዓትን(ከም ቀይሕ ባሕሪ)ወነንቲ ገመድን ካብ ኤልሀብ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ።
ነቶም ብዛዕባ ኻልእ ፍርያትን ኣገልግሎታትን ስምምዕ ዝገበሩ ዓማዊል (ነኣብነት፥ ኢንተርነት፣ ኤለክትሪክ ማካይን፣ ናይ ሶላር፣ ናይ ገዛ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ፣ ወይ ሞባይል፡ተሌፎናት) ምስ ምትካልን፨ወይ ምስ ምዕያይን እተተሓሓዘ እተወሰነ ብሕታዊ ሓበሬታ ንተቘጻጸርቲ ክግለጽ ይከኣል ኢዩ። ተቆጻጸርቲ ማለት ተገደስቲ ትካላት ማለት እዩ።
ብዘይፍለጥ መልክዕ ን ኢኖቫ(ENOVA) ገለ፡ገለ ካብዞም ብሕታዊያን፡ሓበሬታታት ይወሃብ እዩ። እዚ ማለት ብመሰረት ናይቶም ኣቀዲሞም ን ኢኖቫ ናይ ሓበሬታ ምውሳድ ፍቃድ ዝሃቡ። እዚ ፍቃድ እዚ ትሕዝትኡ ክንደይ ወይ መጠን ጻዓት ሓደ ተጠቃሚ የህልኽ ኣሎ።

5. ብሕታውያን ሓበሬታታት ምድምሳስ

ዓማዊል ኤለክትሪክ

ካብቲ ኤልሀብ(ELHUB) ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ(ኤልሀብ፥ ኣብ መንጎ ወነንቲ ገመድን ሸየጥቲ ጸዓትን ዘሎ ሓበሬታ መመዝገቢ ማእከል)ኩሉ ዝተመዝገበ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ተጠቃማይ ብመሰረት ናይ ጸዓት ሕጊ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ይድምሰስ።
ዝተረፈ ካልእ ሓበሬታ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ንዕቅቦ። እዚ ድማ ብመሰረት ሕጊ ናይ ቁጸጸር። ክሳብ ኩሉ ሕሳብ ብ ኤልሀብ ዘይተጻፈፈ፣ ታሪኻዊ ሓበሬታ ብምኽንያት ሕጋዊ ተገዳስነት ኣይስረዝን ኢዩ። ከመይሲ ምስ ናይ ኣውቶማቲክ ንባብ እተተሓሓዘ ኢዩ ኣብ መንጎ እቲ እተመዝገበ፨እተገልጸን ናይ ሓቂ ደረጃ መለክዒታትን ዘሎ ፍልልይ ምስ ተወሳኺ ጠለብ ወይ ክምለስ ኣይክእልን ኢዩ።

ካልእ ምስ ዓማዊል ዚተሓሓዝ ርክብ

ምስ ካልኦት ዓማዊል ዚተሓሓዝ ብሕታዊ ሓበሬታ ኣገልግሎት ክሳዕ ዚውዳእ ወይ እቲ ውሕስነት ዚግበረሉ እዋን ክሳዕ ዘይሓለፈ እዩ ዚኽዘን። እቲ ሓበሬታ ኻብቲ እተዓደገሉ ግዜ ኣትሒዙ ነቲ ኣብ ሕጊ ሕሳብ ዘሎ ናይ ምዕቃብ ግዴታታት ንምምላእ እንተ ወሓደ ን5 ዓመት ክኽዘን ኢዩ።

መሰላትካ

ኣሰራርሓ ናይ ብሕቲ ሓበሬታና በቲ ኣብ ሓባራዊ ስርዓታት ሕብረት ኣውሮጳ እተመስረተ ሓድሽ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ሕጊ ኢዩ ዝቆጻጸር ። ምስ ኣሰራርሓ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ እተተሓሓዘ መሰላትካ ገለ ኻብቲ ኣብ ዓንቀጽ 15-19 ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ሕጊ/መምርሒ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ መሰላት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ።

1. ናይ ምርዳእ መሰል

ዝዀነ ይኹን ሰብ ነቲ እንሰርሖ ብሕታዊ ሓበሬታ እንታይ መስርሕ ከም እነዳሉ ከምኡውን ብዛዕባ እዚ መስርሕ እዚ መሰረታዊ ሓበሬታ ኽፈልጥ መሰል ኣለዎ።
ከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ብሕታዊ ሓበሬታ ፖሊሲ ክርከብ ይከኣል።
ኣብ ስርዓታትና እንተ ተመዝጊብካ ብዛዕባኻ እንታይ ሓበሬታ ኸም እተመዝገበን እቲ ብሕታዊ ሓበሬታ ኻበይ ከም ዚመጽእን ክትፈልጥ መሰል ኣሎካ። ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ሕቶ ተመርኲስና ሓበሬታ ኽንህብ ንኽእል ኢና ፣ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻታት ተጠቂምካ፨ኪ ተወከሱና።
እቲ ተቆጻጻሪ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ሓበሬታ ናይ ገዛእ ርእስኻ ድሌት ንምምሕልላፍ ክሳዕ ክንደይ ኣድላዪ ምዃኑ ብዝርዝር ክንገረካ መሰልካ እዩ።

2. ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ኣብ ምዕያይ መአረምታን ምድምሳስን ቀይድታትን

ብዛዕባኻ ግጉይ ዘይተማልአ ወይ ክንዓየሉ ዘይተፈቕደልና ናይ ብሕቲ ሓበሬታ እንተ ሃሊና፣ ነቲ ጕድለት ሓበሬታ ኽንእርሞ ወይ ክንድምስሶ ክትውከሱና መሰል ኣለኩም።
ነቲ ሕጊ ብሕታዊ ሓበሬታ ንምስዓብ ዝቐረበ ሕቶታት ብዘየድሊ ምድንጓይ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ምላሽ ክንህበሉ ኢና ብመሰረት ሕጊ፣  እንተ ደኣ ካልእ ኣጋጣሚታት ዝዕንቅጸና ኣጋጢሙ። ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ዝደንጐየሉ ምኽንያትን መልሲ ኽንህበሉ እንኽእል ግዜን ዚገልጽ ኣፈናዊ መልሲ ኽንህብ ኢና። 
ነቲ ሓበሬታኻ እነስርሓሉ መገዲ እውን ክትቃወሞ መሰል ኣሎካ ። እቲ ሓበሬታ ጌጋ ወይ ዘይተማልአ እንተ ዀይኑ ወይ ከኣ ንመስርሕ መሰረት ዘይብልና ናይ ብሕቲ ሓበሬታ እንተ ኣዐሪና ሕቶ ምስ ተቐበልና ኣብ ውሽጢ 30 ናይ ስራሕ መዓልትታት ነዚ ሓበሬታ እዚ ኽንእርሞ ክንውስኸሉ ወይ ከነወግዶ ኽትሓትት መሰል ኣሎካ። ቅኑዕነት እቲ መስርሕ ንምርግጋጽ ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ናይ ብሕቲ ሓበሬታ መስርሕ ኪቕየድ ክትሓትት መሰል ኣሎካ ። 

3. ፍቃድ ዝሃብካሉ ምስሓብ

ናይ ብሕቲ ሓበሬታኻ ኣብ ፍቓድካ እተመርኰሰ እንተ ዀይኑ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ፍቓድካ ኸተልግስ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ፍቓደኛታት ብምዃንና እንሽፍኖ መስርሕ የቋርጽ። ምስ ፍቓድ እቲ ስምምዕ እተተሓሓዘ ዝዀነ ይኹን ብሕታዊ ሓበሬታ ድማ ይድምሰስ። እቲ ፍቓድ ምስ ተወገደ ፍቓድ ክሳዕ ዚስረዝ ንሕጋውነት እቲ መስርሕ ኣይትንክፎን እዩ።

4. ናይ ሓበሬታ ፖርት

ንብሕታዊ ሓበሬታኻ ናብ ሳልሳይ ሰብ ምእንቲ ኽትወስዶ ብማሽን ከተንብቦ ብዚኽእል መገዲ ኽትገልጾ ኽትሓትት መሰል ኣሎካ። ሓበሬታ ምግላጽ ብጽሑፍ ኪሕተት ኣለዎ ፣ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ተመልከት።

ኣዋጅ ምቕያር

ሓሓሊፍና ንፖሊሲ ናይ ብሕቲ ሓበሬታታት ክንቅይሮ ንኽእል ኢና። ነኣብነት ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ለውጢ እንገብረሉ ኸኣ ወትሩ ኣብ ላዕሊ እያ እትርአ። ሓድሓደ ግዜ ኣብ ወብ ሳይታት ዌይ ኣብ ካልእ ዌብ ሳይታት መጠንቀቕታ ናይ ምቅያር ኽንህብ ንኽእል ኢና ።

ተቆጻጻሪ ሓበሬታን ተወሳኺ ሓበሬታን

መወከሲ ኣካል፥ ዮሴፍ ኣርኣያ ፍሰሃየ
ኣድራሻRed Sea Energy AS, Stalsberggata 1, 1467 Strømmen
 63 811 600
ks@redsea.energy
 

ይግባይ ምባል

መምርሒታት ከም እተጣሕሰ ትኣምን እንተ ዄንካ ናብ ትካል ዕቝባ ሓበሬታ ናብ ኣድራሻ ሓበሬታ ከምኡውን ናብ ካልእ ሓበሬታ ኣብ www.redsea.energy ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።