ሓፈሻዊ ስያመታት

መዐቀኒታት

ኣቕራብ ኤለክትሪክ ቀይሕ ባሕሪ  እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ ነቲ ኤለክትሪክ ዓዳጊ ዓሚል ወይ ዓማዊል ተባሂሎም ይጽውዑ። ሓደ ዓሚል ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንኪቕየር ምስ ኣመልከተ ናይቲ ውዕል ተቐባልነት ይረክብ ። እዚ ግን ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ኣወዓዕላ ምስ ተቐበሎ እዩ ። ዓሚል ነዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቂሱ ዘሎ ስያመታት ምቅባል ግዴታ ኣለዎ። ካብ ቀይሕ ባሕሪ ሰደድ ኤለክትሪክ ሚጂማር እቲ ዓሚል ምስዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስያመታት ምስ ዚሰማማዕ እዩ። ካልእ፣ ብመሰረት እብዚ ውዕል ካልኦት ኣገደስቲ ንጥብታት ኣንተደኣ ተዘይ ተተንኪፎም ኣለዉ ኮይኖም፣ ሕጊ ናይ  Forbrukerombudets standard kraftleveringsavtale የጠቃልል። እዋናዊ ስያመታት ኣብ ወብ ሳይት ናይዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ኪርከብ እዩ። www.redsea.energy.

 

ምጅማር

 

ኣብ እዋን እቲ ሓድሽ ዓሚል ምስቲ ናይዚነበሮ ጸዓት ኣቅራቢ ትካል (ነኣብነት ከም ቀይሕ ባሕሪ ትካል)ውዕል ምስ እዝሰብር፣ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ነቶም ሓደስቲ ዓማዊል ክረዲት ናይ ምቍጽጻር መሰል ኣለዎ ። ቀዪሕ ባሕሪ ን ሓደ ዓሚል ናይ ምንጻግ መሰል ኣለዎ። እንተ ዝከዉን ኾይኑ ውን ኣብቲ ውሽጢ ግዜ ናይ ዓሚል ምጥዓስ መሰል ጸዓት ምቅራብ ክጂምር ይኽእል እዩ። ስለዚ ዓሚል ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ጣዕሳ ግዜ ምስ ዝጠዓስ፣ ንዝተጠቀመሉ ሓይሊ ኣብ መዝገብ ይኣቱ፣ ብኡ መሰረት ድማ ክኸፍሎ ይግባእ፣ ዓንቀጽ §21 ብዛዕባ ጣዕሳ፣ ግን ዝዀነ ይኹን ቀዋሚ ኽፍሊት ኪቕንጠጥ እዩ። ዓሚል ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ክልእ ትካል ጸዓት ምስ ዝከዪድ፣ ኣብቲ ናቶም መዝገብ ይኣቱ፣ግን ክጽበ ኣለዎ ኽሳብ እቲ መሰጋገሪ ግዜ ዝሓልፍ። ኣብዚ መሰጋገሪ ግዜ ኣንተደኣ ካልእ ዝሓሸ ናይ ጽዓት ትካል ምስ እዝረክብ፣ ቅድሚ ምስግጋሩ ካለኣይ ግዜ ነቶም ኣቀዲሙ ክሰግሮም ዝበለ ትካል ክሕብሮም ከምዘለዎም ነዘኻኽር።

 

ዋጋታት

ዋጋታትና ብ ሰለስተ ዓይነት ዉዕላት ይቀርብ።
ስፖት ዋጋ፥ መግዝኢኡ + ናይ መንግስቲ ወርሓዊ ክፍሊት + ንእሽቶ ተወሳኺ ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ።
ቀዋሚ ዋጋ፥ ሓደ ዓይነት ዋጋ ንመሉእ ዓመት።
ዉሱን ዋጋ፥ እዚ ዓይነት ዋጋ ከም ስፖት ቅርጺ ዝሓዘ እዩ። 

ሕሳብ


እቲ ውዕል ወርሓዊ እዩ ዚኽፈል ። እቲ ቅብሊት ብኢ፡መይል፣ ጶስጣ ወይ ከኣ ወርሓዊ ኻብቲ ናይ ባንክ ሕሳብ ዓማዊል ብቐጥታ ብምንካይ ክኽፈል ይኽእል እዩ።

 

ስሕተት


ኣንት ደኣ መዘኻኸሪ ናይ ክፍሊት ተተሰዲዱ፣ ናይ መዘኻኸሪ ክፍሊት ክኽፈል ይግባእ። ብዛዕባ አዚ እንተ ደሊኻ ኣብ ሕጊ *ምእካብ ዕዳ* (ኣዋጅ 13 ግንቦት 1988 ቍ። 26) ተጠቒሱ ኣሎ ። እቲ ኽፍሊት ኣብ ውሽጢ እቲ ኽፍሊት ዚውዳእ ግዜ እንተ ዘይተፈጺሙ፣ እቲ ዓሚል ነቲ ኽፍሊት ኣብ ውሽጢ እቲ ግዜ እቲ እንተ ዘይጸጊንዎ እቲ ቐረብ ኤለክትሪክ ድሕሪ 14 መዓልታት፣ ከምቲ ኣቐዲሙ ምልክታ ምስ ተነግሮ፣ ናይ ቍይሕ ባሕሪ ኣገልግሎት ሰደድ ኤሌክትሪክ ደው ኪብል ይኽእል እዩ።

 

ብሕታዊ ሓበሬታ


መስርሕ ሓበሬታ ብመሰረት እቲ ሕጊ ብሕታዊ ሓበሬታ እዩ ዚፍጸም ። ኣድራሻታት ኢ፡መይል ብዘይ ፍቓድ እቲ ዓሚል ኣይትንከፍን እዩ።