መስመር እንታይ እዩ፧
  • መስመር ኤለክትሪክ እትረኽበሉ መስመር ገመድ እዩ።
ነዚ መስመር እዚ ዚውንኖ መን እዩ፧
  • ናይ ውልቀ ፡ ሰባትን ናይ መንግስቲ ኩባንያታት ነዚ መስመር እዚ ይውንንዎ። ኣብ ኖርወይ ልዕሊ 100 ወነንቲ መስመር ኣለዉ ።
ክራይ መስመር እንታይ እዩ፧
  • ነፍሲ ወከፍ ዓዳግን ተጠቃሚ ኤለክትሪክ ብመስመር ኣቢሉ ጸዓት(ኤለክትሪክ)ንምርካብ ዚኸፍሎ ገንዘብ እዩ ።
ስለምንታይ ኢና ክራይ ናይ መስመር እንኸፍል፧
  • እቲ ንመስመር እትኸፍሎ ገንዘብ ነቲ መስመር ንምዕቃብ እዩ ዚሓልፍ። ንኣብነት ነቲ ኣረጊት ይትክእዎ ። መስመር ዝጠፍኣሉ ሓደጋ እንተድኣ ኣጋጢሙ ኸኣ ነዚ ንምዕራይ ገንዘብ ዝኸፍል ሰብ ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ ኸኣ ኢና ክራይ ናይ መስመር እንኸፍል ።
ክራይ መስመር ኽንከፍል የድልየና ድዩ፧
  • እወ ። መንግስቲ ዚቈጻጸሮ እዩ ። ብመሰረት ሕጊ ኖርወይ ከኣ ኵሉ ሰብ ክራይ ናይ መስመር ክኸፍል ኣለዎ ። ብዛዕባ ሕግታት ኣብዚ ኣንብብ ፦ https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301
ዋጋ ክራይ መስመር ዚውስን መን እዩ፧
  • ነቲ ዋጋታት ባዕሎም ዚውስኑ ዋናታት መስመር እዮም። ክሳብ ክንደይ ገንዘብ ነቲ ተጠቃሚ ከኽፍሉ ከምዘለዎም ግን መንግስቲ ገደብ ይገብረሉ እዩ። ገምጋም ክራይ መስመር ከከም ቦታኡ ኺፈላለ ይኽእል እዩ። ሓደ ወናኒ መስመር ንዅሎም እቶም ኣብቲ ቦትኡ ዘለዉ ተጠቀምቲ መስመር (ንስኻ ፨ ንስኺ) ብሕደ ዋጋ እዩ ዚህቦም። ምስ ቀይሕ ባሕሪ ሃሉ ወይ ምስ Hafslund, Fjordkraft, Agva ወዘተ። ኣገዳሲ ኣይኮነን። ኩሉ ተጠቃሚ ሓደ ዓይነት ዋጋ እዩ ዝኸፍል። ብዛዕባ ናይ ገመድ ሕግታት ኣብ ገጻት ናይ NVE ኣቲኻ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። NVE ጨንፈር ናይ መንግስቲ ኮይኑ፣ ስርሓቱ ድማ ኩሉ ምስ ጸዓት ምትሕሓዝ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ኣቲካ ኣንብብ፥ https://www.nve.no/stromkunde/nettleie/

 

ኣብ መንጎ ወናኒ መስመርን ኣቕራብ ኤለክትሪክን(ከም ቅይሕ ባሕሪ) እንታይ ርክብ እዩ ዘሎ፧
  • ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ናይ መስመር ክራይ ፈጺሙ ኣይትንክፎን ኢዩ። ዋጋ ክራይ መስመር ካብ ዋጋ ኤለክትሪክ ናጻ እዩ። ብካልእ ኣበሃህላ እቲ ወናኒ መስመር ናይባዕሉ ዋጋታት እዩ ዘውጽእ።