ኽፍሊት ድሕሪ ምጥቃምካ ኢኻ እትኸፍል።

ኣብታ እትቕጽል ወርሒ ኣብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ዝኽፈል ቅብሊት ንሰደልካ።

እዚ ናይክፍሊት ግዜ ከይሓልፍ ክትካታተሎ ይግባእ። ከመይሲ፣ ናብ መቅጻዕቲ ከይሓልፍ።

ምስ ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤለክትሪክ ስምምዕ ምስ ፈረምካ ኣብ ዉሽጢ 14 መዓልቲ ናይ ምውጻእ መሰል ኣሎካ። ካብዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ወጻኢ ግን ናይ ምውጻእ መሰል የብልኩምን ።

ነቲ ናይ ምውጻእ መሰልካ እንተ ስሒትካዮ ነቲ ውዕል ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ 14 መኣልታት ካባና ትወጽእ ማለት እዩ።

ክልተ እተፈላለየ ናይ ኤለክትሪክ ውዕላት ኣሎና – 
 
  • ዝትዓደገሉ

  • ቀዋሚ ዋጋ

ዝተዓደገሉ ማለት ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ ዝዓደገሉ ዋጋ ማለት እዩ። ደድሕሪ እቲ ናይ ኤለክትሪክ ምልውዋጥ/ዕዳጋ ኢዩ ዝመጽእ። ብ 3-7 ሳንቲም ንኺሎ ጸዓት ወሲኽና ድማ ንሸጠልካ። 

ቀዋሚ ዋጋ ንሓደ ዓመት እዩ ዚውሰኖ ።  ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ተመሳሳሊ ዋጋ ኢኻ እትኸፍል። 

ብኸመይ ፧ ኣንብ ኣብዚ፦

ምስክር ወረቐት ኤለክትሪክ መንግስቲ ዚቈጻጸሮ ንእሽቶ ክፍሊት እዩ።እዚ እማመ እዚ ነቶም ኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ኤለክትሪክ 100% ናይ ምሕዳስ ክእለት ዘለዎ ጸዓት ንምድላው ንምድጋፍ ዘድሊ ኢዩ ። ምስክር ወረቐት ኤለክትሪክ ክሳዕ 2035 እዩ ተመዲቡ ። ኣብ 2020 ገምጋም ምስክር ወረቐት ኤለክትሪክ 0.186 እዩ ። 

ብኸመይ ከም ዚጽብጸብ፦ ኣብነት፣

  1. ዋጋ ስፖት = 20 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት
  2. + 3 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት(መኽሰብና/påslag)
  3. * ምስክር ወረቐት ኤለክትሪክ
  4. + ቀረጽ(moms)

[(20 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት) + (3 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት) = 23 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት +  23 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት*0.186 (ምስክር ወረቐት ኤለክትሪክ) = 4.278] = 27.278 

+  ቀረጽ(moms) 25% *27.278 

34.1 ሳንቲም ንኪሎ ጸዓት. 

ብዛዕባ ምስክር ወረቀት ኤሌክትሪክ ኣብዚ ኣቲካ ኣንብብ፥ ኣብዚ