ዝበለጸ ውዕል ጽዓት ንገዛኹም

  • ወሰኽ፥ 2 øre/kWh 
  • ናይ መስርሕ፥ 29 kr ንወርሒ
  • ገደብ፥ የብሉን

ኢንተርነት

ኢንተርነት ዕዳጋ ከመዘለዎ ኮይኑ፣ ኣብርእሲ መዐደጊኡ ንእሽተይ ወሰኽ ዘጠቓለለ እዩ።

  •  2 ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት።
  • ናይ መስርሕ 29 kr ን ወርሒ።
  • ቀረጽን ናይ ኤሌክትሪክ ሰርትፊኬትን ዘጠቃለለ እዩ።
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ገደብ የብሉን(Ingen binding)።

ቀዋሚ (FASTPRIS)

ቀዋሚ ዋጋ ወርሓዊ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎ። ብልጫታቱ ድማ ኣብ ጊዜ ሓጋይ ዕዳጋ ክድይብ ከሎ ይሓስር። ቀዋሚ ዋጋ ክሳብ ናይ ሰለስተ ዓመት ኣቐዲምካ ክዕደግ ይከኣል።

ቀዋሚ ዋጋ ምስ እትደሊ፣ ተወከሰና፥ 

    ኖርወይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና እዋን ናይ ከባቢ 15 ቴራ ዋት(ጸዓት)ዝይዳ ካብቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱን ዝወጽእን፣ ናብ ደገ ትሰድድ። 15 ቴራ ጸዓት ማለት ናይ ከባቢ 80 000 ሽሕ ቤታት ኣብ ዓመት ዘህልዅኦ ማለት እዩ። ኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ኤለክትሪክ ካብቲ ኣብ ኖርወይ ዘፍርይዎ፣ መኽሰብ ክረኽቡ ናብ ወጻእቲ ሃገራት ጸዓት ይልእኹ። ስለ ዝዀኑ ድማ እዚ ኣብዚ ግዜና ተርእዮታት ናይ ልዑል ዋጋ ኤለክትሪክ ውጽኢቱ እዩ።